Praca
Twoje prawa, jako robotnika
Wszyscy, którzy pracują, wliczając w to również osoby zatrudnione przez biura pośrednictwa pracy, mają następujące prawa, począwszy od pierwszego dnia pracy:

Krajowa Płaca Minimalna;
prawa dotyczące wymiaru godzin (wliczając w to przerwy, urlopy, płacę otrzymywaną w czasie trwania urlopu i maksymalną ilość godzin w tygodniu roboczym);
bezpieczeństwo i higiena pracy;
prawo do przynależności do związku zawodowego; oraz
ochrona przed dyskryminacją.
Krajowa Płaca Minimalna
Minimum, które może być ci wypłacane za każdą przepracowaną godzinę:

Od 1 października 2008 płaca minimalna.
Jeśli masz 22 lata lub więcej, powinieneś otrzymać przynajmniej £5.73 za godzinę
Jeśli jesteś pomiędzy 18 a 21 rokiem życia, powinieneś otrzymać przynajmniej £4,77 za godzinę.
Jeśli masz poniżej 18 lat minimalna stawka wynosi £3.53 za godzinę.
Napiwki, które uzyskasz bezpośrednio, nie są wliczane, natomiast napiwki wypłacane razem z płacą są w to wkalkulowane.


Więcej informacji tutaj:
ulotka w PDF do pobrania znajduje się na dole strony


Co się dzieje w przypadku, gdy nie masz wyznaczonego wymiaru godzin?
Niektórym osobom płaci się za ilość wykonanej pracy, a nie jej długość. W dalszym ciągu przysługuje ci ochrona minimalnej płacy, ale system, na którym to się opiera, był tak nadużywany, że postanowiono wprowadzić zmiany w październiku 2004 roku.

Jeśli uważasz, że nie otrzymujesz minimalnej płacy, możesz złożyć skargę dzwoniąc bezpośrednio pod telefon ratunkowy Krajowej Płacy Minimalnej (National Minimum Wage) o numerze 0845 6000 678 (Anglia, Szkocja i Walia) lub 0845 6500 207 (Północna Irlandia). Jeśli jesteś członkiem, możesz również poszukiwać pomocy od związku zawodowego, lub też w biurze porad.


Prawa dotyczące wymiaru godzin
Zalicza się w to przerwy na odpoczynek, urlopy, płace urlopowe, pracę w nocy i ilość godzin, które możesz przepracować w każdym tygodniu. Dostępne są ulotki opisujące te prawa, które można uzyskać od Kongresu Związków Zawodowych TUC dzwoniąc do linii Znaj swoje prawa o numerze telefonu 0870 600 4 882.

Przerwy na odpoczynek
Jeśli twój dzień roboczy trwa ponad sześć godzin, masz prawo do 20 minut przerwy na odpoczynek. Jakkolwiek, jeśli masz 18 lat lub mniej, wówczas masz prawo do 30 minutowej przerwy po czterech i pół godzinach pracy.

Urlop wypoczynkowy
Powinieneś otrzymać cztery tygodnie płatnego urlopu w ciągu roku.
(Niektóre biura pośrednictwa pracy próbują ‘obejść’ to prawo twierdząc, że płaca za urlop jest wliczona w stawce godzinowej, w związku z czym nie są oni zobowiązani do dodatkowej wypłaty jeśli bierzesz urlop. Fakt, że twoja płaca zawiera sumę pokrywającą płacę za urlop oraz wysokość płacy za urlop, która jest wliczona w twojej płacy, powinien być jasno opisany w twojej umowie.)

Zwróć uwagę, że zwyczaje, które są ci znane, takie jak wypłaty 13-tki (lub 14-tki) i dodatki urlopowe, nie są zwyczajowe w Wielkiej Brytanii.

Praca w nocy
Osoby, które regularnie pracują w nocy, nie powinny pracować dłużej niż 8 godzin w każdym okresie 24 godzinnym. Przepisy Wymiaru Godzin pozwalają na pracę w nocy średnio przez okres 17-tygodniowy w ten sam sposób, który dotyczy tygodniowego wymiaru godzin pracy. Osobom pracującym w nocy przysługuje również prawo do bezpłatnych badań kontrolnych zdrowia.

Tydzień pracy
Masz prawo nie przekroczyć średnio 48 godzin pracy na tydzień. To ograniczenie dotyczy średnio okresu 17 tygodni. Możesz zrzec się tego prawa, ale nikt nie może zmusić cię do rezygnacji z niego. Możesz również ponownie uzyskać to prawo w dowolnym momencie, jakkolwiek okres po którym uzyskasz ochronę praw, może potrwać do trzech miesięcy.

Ochrona bezpieczeństwa i higieny pracy
Obowiązkiem twojego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. W to powinno zaliczać się zapewnienie ci szkolenia, które obejmuje zagadnienia higieny i bezpieczeństwa pracy w twoim miejscu pracy. Istnieje wiele specjalnych zasad i reguł odnoszących się do tych miejsc pracy, które niosą ze sobą specyficzne zagrożenia dla pracowników.

Ochrona przed dyskryminacją
Masz prawo, by nie być traktowanym mniej przychylnie przez biura pośrednictwa pracy lub przedsiębiorstwa zatrudniające, niż inne osoby pracujące bez względu na płeć, pochodzenie rasowe, niepełnosprawność, ciążę, orientację seksualną oraz wyznanie religijne, czy wiarę. Od 2006 roku, niezgodnym z prawem będzie dyskryminowanie przez pracodawcę robotników i osób poszukujących pracy, ze względu na ich wiek.

Przynależność związkowa
Masz prawo należeć do związku zawodowego. Jeśli jesteś członkiem, nie musisz tego zgłosić swemu pracodawcy. Nie możesz być dyskryminowany dlatego, że jesteś członkiem związku.

Specjalne prawa dla osób zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy Brak opłat
Biuro pośrednictwa pracy nie może żądać zapłaty wyłącznie za znalezienie ci pracy lub zarejestrowanie cię w biurze.
Biuro pośrednictwa pracy nie może wymagać od ciebie, jako warunek usługi szukania pracy, byś zakupił od nich inne produkty czy usługi, takie jak np. pisanie CV, szkolenia, osobisty sprzęt ochronny.
Biura pośrednictwa pracy powinny dostać pieniądze od pracodawców poszukujących robotników, nie od tych, którzy pracy szukają.

Otrzymywanie płacy
Biuro nie może wstrzymać wypłaty twojego wynagrodzenia ze względu na to, że nie otrzymało ono swojej zapłaty od przedsiębiorstwa, czy organizacji, dla której pracowałeś, lub dlatego, że nie możesz przedstawić podpisanego rachunku (time sheet- karta wyszczególniająca liczbę przepracowanych godzin dla danego rodzaju pracy). W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zatrudniające odmawia podpisania takiego rachunku, obowiązkiem biura jest ustalenie liczby godzin, które przepracowałeś. Za te godziny powinieneś otrzymać zapłatę.

Pisemna deklaracja warunków i zastrzeżeń
Kiedy zapiszesz się do biura pośrednictwa pracy, powinieneś otrzymać pisemną deklarację warunków i zastrzeżeń, zanim rozpoczniesz jakąkolwiek pracę. Dotyczy to równocześnie przypadku, kiedy biuro szuka dla ciebie pracy tymczasowej, jak również w przypadku nowej, stałej pracy. W momencie, kiedy warunki zostały uzgodnione i potwierdzone na piśmie, nie powinny one ulec zmianie bez twojej zgody. Wszystkie uzgodnione zmiany powinny być potwierdzone na piśmie w przeciągu pięciu dni roboczych.

Jeśli biuro pośrednictwa poszukuje pracy tymczasowej dla ciebie, wówczas pisemne porozumienie powinno określać:

· czy jesteś klasyfikowany, jako pracownik biura, czy też jako robotnik na ‘umowie o świadczeniu usług’. Zwykle będziesz robotnikiem (więcej szczegółów o tej istotnej różnicy można sprawdzić na stronie xx)

powinno być napisane, że otrzymasz zapłatę za każdą wykonaną pracę;
jak długi powinien być termin wypowiedzenia, który ty jesteś zobowiązany złożyć, a masz prawo otrzymać, w celu zerwania umowy;
stawkę płacy, którą otrzymasz, lub minimalną stawkę, którą w oparciu o rozsądne podstawy, biuro może spodziewać się dla ciebie. Musi to odpowiadać przynajmniej stawce godzinowej określonej przez Krajową Płacę Minimalną;
czy wypłacane będzie ci tygodniowo, czy miesięcznie;
ilość dni płatnego urlopu, który otrzymasz. Większość zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy podlega Przepisom Wymiaru Godzin, i przysługuje im prawo do przynajmniej czterech tygodni płatnego urlopu (patrz wyżej).

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biura pośrednictwa pracy mają obowiązek poinformować o wszelkich rodzajach zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które znane są przedsiębiorstwu zatrudniającemu, oraz podjętych środków przeciwdziałających lub kontrolujących te zagrożenia.

Powinni oni sprawdzić, czy przedsiębiorstwo zatrudniające przeprowadziło szczegółową ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz poinformować cię o sytuacji przed umieszczeniem w danej organizacji.

Dodatkowe prawa dla pracowników
Jeśli masz prawny status ‘pracownika’, wówczas zyskujesz dodatkowe prawa, ale prawdopodobnie będziesz musiał początkowo pracować na tzw. okresie próbnym. Oznacza to, że prawa te nie przysługują ci od pierwszego dnia pracy, lecz jeśli nadal pracujesz u tego samego pracodawcy przez dany okres czasu. Poniższy paragraf opisuje dodatkowe prawa przysługujące pracownikom, i okres oczekiwania na ich uzyskanie. Poza nimi, w dalszym ciągu przysługują ci prawa odnoszące się do wszystkich robotników, które zostały omówione powyżej.

Prawa przysługujące, kiedy składasz podanie o pracę
W procesie selekcji kandydatów, nie powinieneś być dyskryminowany bez względu na twoją płeć, pochodzenie rasowe, obywatelstwo, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie lub przynależność do związku zawodowego.

Prawa przysługujące od pierwszego dnia pracy
Powinieneś otrzymać deklarację, zawierającą informację ile będziesz zarabiać i wszystkie potrącenia, które będą dokonane z twojej płacy. (To nie jest równoznaczne z umową o pracę, chociaż umowa o pracę może zawierać te informacje)
Masz prawo do 26 tygodni urlopu macierzyńskiego, nawet jeśli jesteś w ciąży w momencie rozpoczęcia pracy.
Możesz wziąć bezpłatny urlop okolicznościowy związany z nagłymi sprawami rodzinnymi.
Jeśli jesteś w ciąży, możesz wziąć wolne z pracy na wizyty medyczne.
Będziesz chroniony przed zwolnieniem z pracy z racji, między innymi: ciąży, ujawnienia informacji w interesie publicznym lub działalności związkowej.
Masz prawo nie być dyskryminowanym ze względu na swoją płeć (wliczając w to stan ciąży), twoje pochodzenie rasowe (lub w przypadku obywateli krajów UE, twoje obywatelstwo), orientację seksualną, wyznanie, jakikolwiek rodzaj niepełnosprawności lub przynależność do związku zawodowego.
W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub skargi, masz prawo do obecności reprezentanta związku zawodowego lub wybranego przez ciebie współpracownika.
Masz prawo do tego, by twój związek zawodowy był uznany przez pracodawcę, i w przypadku decyzji większości pracowników, negocjował warunki zatrudnienia.
Masz prawo do tej samej płacy, co osoby innej płci, które wykonują tą samą albo porównywalną pracę.
Masz prawo, by potrącenia z twojej płacy (z wyjątkiem podatku dochodowego i ubezpieczenia National Insurance) nie były dokonywane bez twojej zgody na nie.
Możesz wystąpić z zażaleniem o zerwanie umowy, jeśli zostaniesz zwolniony z pracy bez otrzymania ustalonego wypowiedzenia, lub w przypadku, kiedy pracodawca łamie inne warunki zawarte w umowie o pracę.
Jeśli opłacasz składki National Insurance masz prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby (Statutory Sick Pay), jeśli byłeś nieobecny z powodu choroby przez cztery dni z rzędu.
Prawa uzyskane po miesiącu
Musisz otrzymać tygodniowe wypowiedzenie w przypadku zwolnienia z pracy.
Jeśli zostałeś zawieszony w pracy ze względów medycznych, musisz otrzymać wynagrodzenie.
Jeśli jesteś zwolniony, musisz otrzymać swoje wynagrodzenie za pracę.
Prawa uzyskane po dwóch miesiącach
Masz prawo do pisemnej deklaracji warunków zatrudnienia, które powinny między innymi określać twoją płacę, godziny zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, urlop, i inne dodatki, takie jak uprawnienia emerytalne. Chociaż pisemna deklaracja nie jest umową o pracę, istotnym jest posiadanie jej, ponieważ w przypadku ewentualnych problemów, może być wykorzystana w sądzie.
Prawa uzyskane po sześciu miesiącach
Masz prawo do dodatkowych 26 tygodni urlopu macierzyńskiego (oprócz 26 tygodni opisanych wyżej).
Prawa uzyskane po roku
Możesz wystąpić z zażaleniem o sprzeczne z przepisami zwolnienie, jeśli zostaniesz zwolniony przez pracodawcę bez uzasadnienia lub z pominięciem właściwej procedury zwolnienia. Masz również prawo uzyskać od pracodawcy pisemne uzasadnienie zwolnienia.
Prawa uzyskane po dwóch latach
Masz prawo domagać się odprawy, jeśli twoja praca skończyła się i nikt nie został przyjęty do jej wykonania. Wielkość odprawy zależna jest od twojego wieku, płacy i okresu twojego zatrudnienia.
Egzekwowanie swoich praw
Pracodawcy odmawiają uznania twoich praw z wielu przyczyn.

Czasem dzieje się tak, ponieważ nie zdają sobie sprawy ze swoich obowiązków. Czasem dzieje się tak, ponieważ do tej pory nikt nie oponował, ale w momencie sprzeciwu, wycofują się. A czasem dzieje się tak, ponieważ polegają oni na strachu i wyzysku w celu odniesienia własnych korzyści.

Dla wszystkich praw opisanych tu istnieje pomoc prawna.

Nie oznacza to jednak, że to jest zawsze łatwy proces. ¬li pracodawcy posuwają się do represji w stosunku do tych pracowników, którzy nalegają na swe ustawodawcze prawa. Najlepszą linią postępowania jest uzyskanie rady ze swego związku zawodowego. Jeśli nie należysz do żadnego związku, dobrze jest odnaleźć i zapisać się do takiego, który będzie najlepszy dla ciebie i twoich współtowarzyszy pracy, i zwrócić się z prośbą o pomoc do nich. W innym przypadku, można się zwrócić do jednej z organizacji opisanych poniżej.

Wniesienie sprawy do kolegium do spraw zatrudnienia (Employment Tribunal)
Employment Tribunal to specjalny rodzaj sądu, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z zatrudnieniem. Są one mniej formalne niż sądy prawne. Czasem prawnicy są zaangażowani, lecz w mniej złożonych sprawach można skorzystać z pomocy przedstawiciela związku zawodowego, pracownika z biura porad lub samemu reprezentować swoją sprawę.

Chociaż zdarza się, że niektóre osoby reprezentują siebie z sukcesem, my nie polecamy takiego postępowania. Powinieneś skontaktować się ze swoim związkiem, lub w przypadku, kiedy nie należysz do związku, powinieneś szukać porady, co do dalszego postępowania.

Istotnym jest, by być świadomym, że większość zażaleń powinna być złożona w przeciągu trzech miesięcy kalendarzowych od momentu zaistnienia zdarzenia. W przypadku zagadnień związanych ze zwolnieniem z pracy, termin jest przedłużony do sześciu miesięcy.

Więcej informacji i pomocy
Istnieje wiele różnych organizacji, które mogą zapewnić porady i wsparcie. Niektóre, to urzędy rządowe, które zajmują się egzekwowaniem przestrzegania określonych praw, niektóre są niezależne od rządu i są w stanie zapewnić radę i informacje dotyczące wielu zagadnień.

Biuro Porad Cywilnych (Citizens Advice Bureau- CAB)
W większości miast znajduje się Biuro Porad Cywilnych CAB. Służby Biura Porad Cywilnych oferują nieodpłatne, poufne, bezstronne i niezależne porady. Każdego roku Biuro Porad Cywilnych CAB pomaga rozwiązać około sześciu milionów nowych problemów, które są kluczowe w życiu ludzi, wliczając w to długi, sprawy konsumenckie, zasiłki, sprawy mieszkaniowe, sprawy prawne, zatrudnienie i sprawy związane z imigracją. Doradcy mogą pomóc w wypełnieniu druków, pisaniu listów, negocjacjach z wierzycielami oraz mogą oni reprezentować klienta w sądzie lub przed kolegium sądowym.

Możesz odszukać najbliższe ci Biuro Porad Cywilnych CAB na stronie www.nacab.org.uk lub w książce telefonicznej.

Inspektorat Standardów Biur Pośrednictwa Pracy (Employment Agency Standards Inspectorate)
Jeśli pracujesz dla biura, które źle cię traktuje i podejrzewasz, że może ono łamać prawo, możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do urzędu rządowego, które ustala przepisy dla biur.

Telefon: 0845 955 5105.

Zrzeszenie Rekrutacji i Zatrudnienia (Recruitment and Employment Confederation - REC)
Część biur pośrednictwa pracy (zwykle te lepsze) należy do Zrzeszenia Rekrutacji i Zatrudnienia (REC), które określa normy dla swoich członków. Jeśli twoje biuro ma umieszczony symbol REC w swoich biurach lub na używanej dokumentacji, wówczas możesz złożyć skargę do REC, jeśli uważsz, że łamane jest prawo pracy przez to biuro.

Telefon: 020 7462 3260

Kierownictwo do Spraw Higieny i Bezpieczeństwa Pracy (Health and Safety Executive- HSE)
HSE może oferować rady i informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

Telefon: 08701 545 500 (8.00-18.00)

Telefon Ratunkowy Krajowej Płacy Minimalnej (National Minimum Wage Helpline)
Telefon: 0845 600 0678

Służba Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu (Advisory, Conciliation and Arbitration Service -(ACAS))
ACAS jest instytucją publiczną, której zadaniem jest promowanie dobrych stosunków w miejscu pracy. Ich krajowa linia ratunkowa zapewnia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia i ogólne porady związane z prawami pracodawców i pracowników w pracy.

Telefon: 08457 47 47 47 (9.00-16.30)

Infolinia Służb Kolegium do Spraw Zatrudnienia (Employment Tribunal Service Enquiry Line)
Informacje o wnoszeniu spraw i procedurach kolegialnych.

Telefon: 08457 959 775

Jeśli uważasz, że twój problem może wynikać z dyskryminacji, wówczas następujące mogą być pomocne:

Komisja do Spraw Równouprawnienia (Equal Opportunities Commission)
Telefon: 0845 601 5901

http://www.eoc.org.uk/

Komisja do Spraw Równości Rasowej (Commission for Racial Equality)
Telefon: 020 7939 0000

http://www.cre.gov.uk/

Komisja Praw dla Niepełnosprawnych (Disability Rights Commission)

Telefon: 08457 622633

http://www.disability.gov.uk/

Prawo Pracy dla Homoseksualistów i Lesbijek (Lesbian and Gay Employment Rights)
Telefon: 020 7704 6066


Wymiana linków
Monitorowanie stron
Dodaj stronę
Medycyna estetyczna
Katalog firm
Pomoc prawna
Page Rank
Para szuka pani
Noclegi
Oferty pracy
Bezpłatne ogłoszenia
Sprzedam mieszkanie
Ogloszenia motoryzacyjne

Ostatnio na forum